Trường Trung Học Cơ Sở LÝ TỰ TRỌNG

Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam

Trường Trung Học Cơ Sở QUANG TRUNG

Xã Tiên Hiệp - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam

Trường Trung Học Cơ Sở LÊ ĐÌNH CHINH

Xã Tiên Lộc - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam

Trường Trung Học Cơ Sở LÊ QUÝ ĐÔN

Xã Tiên Lập - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam

Trường Trung Học Cơ Sở TRẦN NGỌC SƯƠNG

Xã Tiên Thọ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam

Trường Trung Học Cơ Sở NGUYỄN VIẾT XUÂN

Xã Tiên An - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam

Trường Trung Học Cơ Sở LÊ THỊ HỒNG GẤM

Xã Tiên Cảnh - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam